Παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης- Αποπληρωμή